سنسورهای القایی

سنسور القایی دستگاهی است که از اصل القای الکترومغناطیسی برای شناسایی یا اندازه گیری اشیا فلزی استفاده می کند. یک سلف وقتی یک جریان از آن عبور می کند ، یک میدان مغناطیسی ایجاد می کند. متناوباً ، هنگامی که میدان مغناطیسی از طریق آن تغییر می کند ، جریان از طریق مدار حاوی یک سلف جریان می یابد.

انواع سنسور القایی از نظر ظاهری

بخش اصلی تشکیل دهنده سنسورهای القایی
1- سیم پیچ و هسته فریت
2- مدار اسیلاتور (نوسان ساز)
3- مدار آشکار ساز
4- مدار قطع و وصل کننده خروجی