پروژه برج قیطریه

بوستر پمپ با قابلیت کار همزمان و جدا – قابلیت change over (به صورت یک در میان )