سنسور یا حسگر یکی از اجزای اصلی سیستم‌های کنترل اتوماتیک است. این المان می‌تواند کمیت‌های فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما و… را به کمیت‌های الکتریکی(ولتاژ یا جریان) پیوسته یا غیر پیوسته تبدیل کند.

 این کمیت‌های الکتریکی توسط اجزای کنترلی سیستم به صورت آنالوگ یا دیجیتال قابل تشخیص هستند. به این ترتیب سنسورها در انواع دستگاه‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده هستند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه‌های مختلف باعث شده آن‌ها بخش جدانشدنی از اتوماسیون صنعتی باشند.

انواع سنسورهای صنعتی