سنسور یا حسگر به قطعه‌ای گفته می‌شود که قدرت تشخیص شرایط پیرامون را دارد. این شرایط شاید دمای محیط باشد یا شاید هم تشخیص رطوبت هدف ما از طراحی سنسورها باشد. به بیان بهتر، یک حسگر به صورتی طراحی شده است که حساس به دما، رطوبت، فشار، حرکت یا شدت نور است و در صورتی که در معرض تغییر قرار بگیرد، خروجی الکتریکی آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

انواع سنسورهای صنعتی