سنسورهای فشار

سنسور فشار، وسیله‌ای است که کنترل فشار واردشده به یک دستگاه را بر عهده دارد. این ابزار، یک عملکرد مکانیکی (فشار) را به یک سیگنال الکترونیکی آنالوگ تبدیل می‌کند. از این سنسورها می‌توان برای اندازه‌گیری پارامترهای دیگری هم به طور غیر مستقیم استفاده کرد. دبی سیال، سرعت، سطح و ارتفاع مایعات، از جمله این پارامترها هستند

راهنمای انتخاب سنسور فشار