سنسور پروانه ای VANE LEVEL GAUGE

لول سوئیچ پره ای دارای یک پره بوده که توسط یک موتور الکتریکی به گردش در می آید. زمانی که سطح ماده درون مخزن به پره در حال دوران می رسد، پره فلزی از چرخش افتاده و موتور از محور خود حرکت کرده و میکرو سوئیچ فعال می شود و در نتیجه سیگنالی مبنی بر پر یا خالی بودن مخزن و سطح ماده درون آن صادر می شود. از این نوع لول سوئیچ ها برای کنترل سطح مخازن پودری و گرانولی استفاده می شود و در صنایعی همچون سیمان، مواد غذایی، پتروشیمی و… کاربرد دارد.