راه اندازی خط کوره رنگ

پروژه خط رنگ تابلو برق به طول 70 متر شامل مراحل شستشو , خشک کن ,رنگ

آمیزی و پخت که به صورت کامل اتوماسیون گردید که سیستم پیاده شده توانایی

کنترل و مشاهده وضعیت تمامی مراحل خط را به اپراتور داده است.

میزان پیشرفت پروژه :
تکمیل شده 100%

درحال بروز رسانی …

درحال بروز رسانی …

درحال بروز رسانی …

مکان پروژه روی نقشه

ارسال دیدگاه