پروژه راه اندازی خط پاستیل

پروژه مونتاژ،برنامه نویسی،راه اندازی خط پاستیل در شهر بزرگ همدان